flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ Про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Галицькому районному суді м. Львова

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату

Галицького районного суду м. Львова

                                                                      від  13 жовтня 2011 № 44/1

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про  порядок  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації

у Галицькому  районному  суді  м. Львова 

 

Розділ I.  Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI та визначає порядок здійснення доступу до публічної інформації у Галицькому районному суді міста Львова (далі – Суді).

 

1.2. Суд є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації – розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується положеннями Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України.

 

1.3. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Суді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

 

         1.4. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації про діяльність Суду організовує та забезпечує визначена наказом голови суду особа (далі відповідальна особа), яка здійснює опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, а також надання консультацій під час оформлення цих запитів.

 

 

Розділ II.  Порядок доступу до інформації

 

         2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

         - систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Суду в рамках веб-порталу «Судова влада України»

- розміщення публічної інформації на інформаційному стенді Суду;

- надання інформації за відповідними запитами.

 

         2.3. Запитувачами інформації є фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної  особи,  крім  суб'єктів владних повноважень.  

 

2.3. Інформація про діяльність Суді може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа. Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

 

2.4. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

 

         2.5. Відповідальна особа зобов’язана вести облік запитів на інформацію; надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

 

         2.6. Відповідальна особа несе відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

 

Розділ IIІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

         3.1. Відповідальна особа забезпечує та організовує оприлюднення наступної інформації на офіційному веб-сайті Суду :

1)  щодо Суду та його діяльності в частині:

       місця розташування, поштової адреси, адреси електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону інформаційного центру;

       прізвищ, імен та по батькові, службових номерів засобів зв’язку голови Суду та його заступника, керівника апарату суду;

       розкладу роботи та графіку прийому громадян у Суді;

       наявностві вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

       порядку звернення до Суду учасників судового процессу;

2)     правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3)     дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

4)     відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

5)     звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

6)   інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

 

3.2. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

 

3.3. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщуються:

1)    дані про порядок роботи Суду, що включають порядок прийому громадян;

2)    відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду;

3)    реквізити для сплати судового збору, оплати адміністративних штрафів та інших санкцій;

4)    зразок відповідної форми запиту на інформацію;

5)    інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

 

3.4. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритих судових засіданнях у Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.

 

3.5. Порядок доступу осіб до приміщення Суду регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими спільним Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України №102/765 від 12.09.2005 року.

 

3.6. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації». Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на  вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

         Запит на інформацію має містити:

 - ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 - підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в загальній канцелярії Суду, або роздрукувати на офіційному веб-сайті Суду в рамках веб-порталу «Судова влада України».

         У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Розділ IV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

         4.1.  Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в на відповідальну особу.

 

         4.2. Усі запити на інформацію, що надійшли до Суду реєструються в день їх надходження у відповідному журналі реєстрації запитів на отримання публічної інформації.

 

         4.3. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться вхідний штамп Суду. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.

 

         4.4. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до Суду, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: А-1. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.

 

         4.5. У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту.

Повторними вважаються запити, у яких:тоскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до Суду; повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась; звертається увага на недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.

 

4.6. Відповідальна особа повинна надати відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту на публічну інформацію.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин  з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

         4.7. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

           4.8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розмір плати за копіювання або друк не встановлено, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

         4.9. Рішення, дії чи бездіяльність Суду, як розпорядника інформації, можуть бути оскаржені до голови Суду, вищого органу або до адміністративного суду шляхом подання позовної заяви. Запитувач має право оскаржити: відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію; інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.